Temporary.

Alla som bor i en stad känner till platser som är trista eller otrygga och där man vill att något positivt ska hända. Kanske har man tagit del av ett stadsförnyelseprogram, deltagit i en workshop eller varit på ett offentligt möte och drömmer om hur den där ödetomten på hörnet skulle kunna omvandlas till en livgivande oas. Men tiden går och ödetomten förblir densamma. Det kan ta år av förhandlingar och planering innan något händer, en process som den vanliga medborgaren oftast inte involveras i.
Under en lång planeringsprocess kan tillfälliga installationer i staden vara ett verktyg som kan leda till en alternativ dialog och skapa uppmärksamhet. Att arbeta med temporära, tillfälliga och föränderliga lösningar skapar nyfikenhet hos allmänheten som ofta leder fram till en positiv förändring av platsen.

Med jämna mellanrum bryter vi av med helt andra typer av projekt. Det kan vara konstinstallationer, popfestivaler, barnteater eller andra kulturevenemang. Vi gör det för vår egen skull, för att hitta inspiration och för att inte fastna i något slags manér.

Everyone who lives in a city knows places that are dull or insecure and where you want something positive to happen. Maybe they have taken note of an urban renewal program, participated in a workshop or attended a public meeting and are dreaming about how that plot on the corner could be transformed into a life-giving oasis. But time passes and the plot remains the same. It can take years of negotiations and planning before anything happens, a process that the ordinary citizen usually is not involved in.

During a long planning process, temporary installations in the city can be a tool that could lead to an alternative dialogue and attention. Working with temporary, non-permanent and changeable solutions create curiosity among the public that often leads to a positive change in the location.

Periodically, we break with completely different types of projects. It can be art installations, pop festivals, children’s theater and other cultural events. We do it for our own sake, to find inspiration and to not get caught up in some kind of mannerisms.