Social.

Ljusinstallationer väcker uppmärksamhet och kan få en miljö att helt byta skepnad. Bäst blir det när de boende engageras i designprocessen. Det kan uppnås genom spontana eller planerade möten med människor på deras egen ”bakgård” eller genom ett mer aktivt deltagande i designprocessen: Att låta de människor som bor i den aktuella miljön få möjlighet att själva påverka, delta eller komma med egna idéer.

Genom att använda ljus som ett redskap kan man förvandla platser och göra dem mer behagliga, trygga och tilltalande. Provbelysningar engagerar och är ett utmärkt medel för att komma i kontakt med invånarna i en stadsdel.

Light installations attract attention and can have an environment to completely change shape. The best thing is what happens when the residents gets involved in the design process. This can be achieved by spontaneous or planned meetings with people on their own ”backyard” or through a more active participation in the design process: To let the people who live in the current environment been given the opportunity to influence, participate or come up with their own ideas.

By using light as a tool you can transform the sites and make them more comfortable, safe and appealing. Mock-ups engage and is an excellent means to get in touch with the residents of a neighborhood.