Social Light Movement.

Erik Olsson och Jöran Linder är två av grundarna till den internationella organisationen Social Light Movement, SLM.

Social Light Movement är en löst sammanfogad rörelse vars huvudsakliga uppgift är att verka i områden som sällan eller aldrig får vara en del av en stadsutveckling. Där många beslutsfattare aldrig har satt sin fot men där en stor del av befolkningen bor, lever och arbetar. Social Light Movement arbetar också för att sprida kunskap, tillvägagångssätt och metoder till stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och studenter. Främst gör vi det genom att organisera workshops i så kallade socio-ekonomiskt svaga områden, men också genom föreläsningar, artiklar och via sociala medier.

Erik Olsson and Jöran Linder are two of the founders of the international organization Social Light Movement, SLM.

Social Light Movement is a loosely joined movement whose main task is to operate in areas that rarely or never get to be a part of an urban development. Where many policymakers have never set foot but where large part of the population live and work. Social Light Movement is also working to spread knowledge, approaches and methodologies for urban planners, architects, landscape architects and students. Mainly we do this by organizing workshops in so-called socio-economically disadvantaged areas, but also through lectures, articles, and social media.

 

“Light is a right not a privilege”.