City.

För de flesta är staden en mötesplats, ett andra vardagsrum som man rör sig genom för att arbeta, shoppa, träffa vänner och ta del av kulturlivet. Dessutom är det en plats där man bor. Staden ska vara till för de människor som bor och vistas i den, och stadsplanering och ljusdesign bör därför anpassas till människors behov. Alla medborgares rätt att ta del av staden på lika villkor.

Ljusets inverkan och påverkan på oss människor är stor. Därför är det nödvändigt att stadens gator inte bara fungerar på dagen utan också efter mörkrets inbrott, så att människor känner sig lika trygga på natten som på dagen. Det betyder inte alltid att vi behöver mer ljus. Det betyder att vi behöver bättre ljus. Kvalitet framför kvantitet.

I dag ligger fokus ofta på energibesparing och hållbarhet – men det är endast en av flera viktiga pusselbitar. Om synbarhet, visuell komfort, färgåtergivning, bländning, estetik, skala osv, helt eller delvis ignoreras, är det i själva verket ingen hållbar lösning.

De flesta stadsplaner som inkluderar ljus och belysning visar ett fåtal bilder på stolpar, med riktlinjer gällande avstånd mellan stolparna. De talar inte om hur en gata eller ett område ter sig på natten, hur det relaterar eller skiljer sig från intilligande områden, vad som gör dem unika eller vad som krävs av belysningen för att stödja den funktionen. En belysningsplan handlar dessutom inte bara om gator, utan måste också innehålla parker och grönområden, öppna ytor och torg, arkitektoniskt intressanta byggnader, gång- och cykelvägar, konst och offentliga utsmyckningar osv.

Varje stad bör ha en belysningsplan, som inte bara innefattar stadskärnan och som bör användas som en informationsguide när det gäller beslut om belysning, nya utvecklingsprojekt eller ombyggnationer. Den kan också vara en del av en större stadsplan – men då måste den vara ett betydelsefullt kapitel.

 

For most people, the city is a meeting place, a second living room as you move through to work, shop, meet friends and take part in cultural life. Moreover, it is a place where one lives. The city should be for the people who live and reside in it, and urban design and lighting design should be adapted to people’s needs. The right for all citizens to take part of the city on equal terms.

The effect of light and the effect on humans are great. Therefore, it is necessary that the city streets not only work during the day but also after nightfall, so that people feel equally safe at night as during the day. That does not mean that we always need more light. This means that we need better light. Quality instead of quantity.

Today, the focus is often on energy savings and sustainability – but it is only one of several important pieces of the puzzle. If visibility, visual comfort, color rendering, glare, aesthetics, scale, etc. are ignored or partly or completely disregarded, it is in fact not a sustainable solution.

Most urban plans that include light and lighting show a few pictures of poles, with guidance on the distance between the poles. They are not talking about how a street or an area appears at night, how it relates to or differs from adjacent areas, what makes them unique or what is required of lighting to support that function. A lighting master plan is moreover not only about the streets, but must also include parks and green areas, open spaces and squares, architecturally interesting buildings, footpaths and cycle paths, art and public embellishments, etc.

Every town should have a lighting plan, which not only includes the city center and should be used as an information guide when it comes to decisions about lighting, new development projects or redevelopment. It can also be part of a larger city plan – but then it must be a significant chapter.